Laboratuvar ve Tetkik Hizmetleri
13 Şubat 2018

BİYOKİMYA

Alanin aminotransferaz (ALT)
Albümin
Alkalen fosfataz
Amilaz
ASO (turbidimetrik)
Aspartat transaminaz (AST)
Bilirubin (total,direkt)
Bilirubin (total,direkt)-TBIL
Bilirubin (total,direkt)-IBIL
CK-MB
CRP
Demir bağlama kapasitesi
Fosfor (P)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Gluko test (Hastabaşı, glukometrik)
Glukoz
HDL kolesterol
İdrar mikroskobisi
İdrar tetkiki (Strip ile, otomatik)
Kalsiyum (Ca)
Kan üre azotu (URE)
Klor (Cl)
Kolesterol
Kreatin kinaz (CK)
Kreatinin
Kreatinin-Idrar
Laktik Dehidrogenaz (LDH)
LDL kolesterol Potasyum
Protein (serum ve vucut sivilari, herbiri)
Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik veya türbidimetrik)
Sodyum (Na) (serum ve vücut sivilarinda, herbiri)
Trigliserid
Ürik asit

HEMOTOLOJI

Periferik kan yaymasi degerlendirilmesi
Hemogram
Sedimentasyon
APTT
Fibrinojen
Kanama zamani
Pihtilasma zamani
Protrombin zamani (koagülometre)

HORMON

Alfa- feto protein (AFP)
CA-125
Estradiol
Ferritin
FSH
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Lüteinlestiren hormon (LH)
Prolaktin

MİKROBİYOLOJI

Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
Boyasız direkt mikroskobik inceleme
Gaita kültürü
Gaitada gizli kan aranması
VDRL-RPR
Anti HBe (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)
Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)
Salmonella tüp aglütinasyonu (Grubel-Widal) (S.typhi H)
Boyali mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)

Boğaz Kültürü

Burun Kültürü

Kulak Kültürü

Yara Kültürü

Meni Kültürü

İdrar Kültürü ve koloni sayısı

Gardnerella vaginalis kültürü

Legionella kültürü